• Tamil (Sri Lanka)
  • English (United Kingdom)
    Font size
  • Increase font size
  • Decrease font size
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ

අංශ

මහා භාණ්ඩාගාර සහ රේඛීය අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛවලට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ වන මුදල් ව්‍යවස්ථාවලට සහ රෙගුලාසිවලට අනුව ආයතනය තුළ මුදල් කළමනාකරණය කිරීම මුදල් අංශයට පැවරී ඇති මූලික වගකීම වේ. එම වගකීම ඉටු කරනු වස් ගිණුම් සහ වියදම්, ගෙවීම්, ආදායම් සහ වැටුප් යන කොටස් හතරෙන් සමන්විතව මුදල් අංශය ක්‍රියාත්මක වේ.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
කළමනාකරු (මුදල්) පී.ආර්.සමරවීර මහතා +94 11-2947761 +94 77-7785587
+94 11-2947761
නියෝජ්‍ය කළමනාකරු (මුදල්) එම්.ජී.ඩී. ගයානි මහත්මිය               
+94 11-2947766 +94 77-7580912 +94 11-2947761
සහකාර කළමණාකරු (මුදල්) එම්.යූ.සිල්වා මහතා +94 11-2948832 - +94 11-2947761
සහකාර ගණකාධිකාරි(ගෙවිම්)
රන්ජන පෙරේරා මහතා +94 11-2947758 +94 11-2947761

සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම වූ කලී ජාතික අවශ්‍යතා උපරිම මට්ටමෙන් ඉටු කරන ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතනයක් වේ. මෙම සමාගමේ කටයුතු මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඉහළ දායකත්වයක් ලැබේ. මෙම කාර්ය මණ්ඩලය රාජ්‍ය සමාගමක සියලුම ප්‍රතිලාභවලට හිමිකම් ලබයි.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
කළමනාකරු (පරිපාලන හා මානවසම්පත්) සී.පී. ප්‍රේමතිලක මහතා +94 11-2948555 +94 77-2069976
+94 11-2948555
සහකාර කළමණාකරු (මානව සම්පත්- මෙහෙයුම්) චමිලා මොහොට්ටි මහත්මිය +94 11-2948556 +94 77-2069976 +94 11-2948555

“අපි වවමු රට නගමු” වැඩසටහන යටතේ සහන මිලට පොහොර කාර්යක්ෂම ලෙස බෙදාහැරීම මගින් ලංකා පොහොර සමාගම ඉහළම වෙළඳපළ තත්ත්වය මුදුන්පත් කරගෙන සිටී. මේ කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලක්කගත වී අස්වැන්න මුදුන්පත් කර ගැනීමට දායකත්වය ලබා දීමට හැකි වීම ගැන. ජාතියට පොහොර සැපයීමේ ප්‍රමුඛ ආයතනය වශයෙන් අපි ආඩම්බර වෙමු.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර
දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
කළමනාකරු (අලෙවි හා විකුණුම්) සුරංගි බොධිපාල මහත්මිය            
+94 11-2947762 +94 77-2069979 +94 11-2947760
සහකාර කළමනාකරු
(විකුණුම් හා අලෙවි ප්‍රවර්ධන)

+9411-3037380 +94 77- +94 11-2947760
සහකාර කළමනාකරු(විකුණුම් මෙහෙයුම්) ටි.එස්.එස්. ධර්මබන්ධු මහත්මිය +94 11-3109495
+94 77-3983486 +94 11-2947760
සහකාර කළමනාකරු(රසායන) එම්.එල්.යු.පෙරේරා මහත්මිය                   
+94 11-3109820 - +94 11-2947760

බෙදාහැරීමේ අංශයේ මූලික කාර්යය වනුයේ විශේෂයෙන් යල සහ මහ කන්නවල වී වගාව සඳහාත් අනෙකුත් බෝග වගා සඳහාත් රටපුරා විසිරී සිටින ගොවීනට නිසි වේලාවට ලැබෙන අන්දමින් බෙදාහැරීමේ කටයුතු ඉටු කිරීමයි.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
කළමනාකරු(බෙදාහැරීම්) ආර්.ඒ.පී. පෙරේරා මහතා +94 11-2930381 +94 77-3435408 +94 11-2930463
නියෝජ්‍ය  කළමනාකරු(බෙදාහැරීම්) සාලිය කරුණාජීව මහතා +94 11-2948302 +94 77-2069972 +94 11-2930463

අවශ්‍ය කරන පොහොර, වෙනත් භාණ්ඩ සහ සේවා ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ ප්‍රසම්පාදන අංශය විසිනි. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමතියට අනුකූලව සියලුම මිල දී ගැනීම් සිදු කරනු ලැබේ. ඩොලොමයඩ‍ට් සහ එප්පාවෙල පොස්පේට් මෙරටින් මිලදී ගැනීමට අමතරව මෙම සමාගම එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස්, චීනය, ටියුනීෂියාව, ඊජිප්තුව, කටාර්, ලෙබනන්, රුසියාව සහ පෙලරසියා යන රටවල් ප්‍රධාන කොට ඇති රටවලින්  පොහොර ආනයනය ද සිදු කරනු ලැබේ.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
කළමනාකරු(ප්‍රසම්පාදන හා ආනයන) ජී.ජී. සමන් මහතා +94 11-2947765 +94 77-2029981 +94 11-2930423
සහකාර කළමනාකරු(ප්‍රසම්පාදන) ජී.ජී. සමන් මහතා +94 11-2944051 +94 77-2069981 +94 11-2930423
සහකාර කලමනාකරු(ප්‍රසම්පාදන) වමිල් ද සිල්වා මහතා +94  11-2944055 +94 77-4451382 +94  11-2930423

අභ්‍යන්තර පරිපාලනය සඳහා රෙගුලාසි සම්පාදනය කිරීමෙන් වාර්ෂික විගණනයට අනුව පසුගිය වර්ෂ හා සසඳන කල්හි වර්තමානයේදී ද සංවිධිත අංශ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යය වන සහනාධාර සැපයීම යටතේ රසායනික පොහොර ආනයනය කිරීමේදී කළමනාකරණය කෙරෙහි පූර්ණ අවධානය යොමු කරනු ලැබීය.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක බී.එල්.ඩී. කුමාරසිරි මහතා +94 11-2948556 +94 77-3435409 +94 11-2948831
සහකාර අභ්‍යන්තර විගණක ටී. ෂිෆාන් බාචා මහතා +94 11-2944058 +94 77-3850617 +94 11-2948831

භාවිතය වැඩි කිරීම උදෙසා ආයතනයේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණික පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ උචිත තත්ත්වයට පත් කිරීමෙන් ආරක්ෂා සහිත වූද විධිමත් වූ ද තොරතුරු පද්ධතියක් ඇති කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කර ගෙන මෙම අංශය ක්‍රියාත්මක වේ.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
නියෝජ්‍ය කළමනාකරු(තොරතුරු පද්ධති) දුමිත් රත්නායක මහතා +94 11-2947759 +94 77-7221652 +94 11-2948831

දිගු කලක් තිස්සේ‍ ගෙවිය යුතුව තිබුණු සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයක් අය කර ගැනීමත් ණය ආපසු ගෙවීම පැහැර හරින පුද්ගලයන්ට සහ ආයතනවලට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු කිරීමත් 2009/ 2010 කාලය තුළ මෙම ආයතනයේ ප්‍රගතියට නීති අංශය සැලසූ විශේෂ දායකත්වයන් බව පෙන්වා දිය හැකිය.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
සහකාර කළමනාකරු(නීති) සී.එස්.තිලකරත්න මහත්මිය +94 11-2981649 +94 77-2069978 +94 11-2948831

ශිල්පීය අංශය සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාලයීය සංකීර්ණයෙහි සහ රටපුරා විසිරී ඇති  දිස්ත්‍රික් ගබඩා සංකීරණවල ද ඇති ගොඩනැගිලි, අභ්‍යන්තර පාරවල්, යන්ත්‍රසූත්‍ර, එන්ජින්, වාහන, විදුලිය , දූරකථන හ ජල සම්පාදනය යන මේවාට සම්බන්ධ සියලුම නඩත්තු කටයුතු පවත්වා ගෙන යයි.

ඇමතුම් විස්තර

තනතුර නම දුරකථන ජංගම ෆැක්ස්
කළමනාකරු(කාර්මික) ඩී.එම්.එන්.ඒ. දිසානායක මහතා +94 11-2930297 +94 77-3081676 +94 11-2948831
කාර්මික සහකාර(සිවිල්) සමන්ත රත්නායක මහතා +94 11-2944084 +94 77- +94 11-2948831

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 නොවැම්බර් 20 වෙනි සදුදා, 10:11  

ප්‍රසම්පාදන

JA Content Slide Error: There is not any content in this category

What's New